ДАНИМ ДОГОВОРОМ
ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» (надалі Виконавець)
регулює умови надання послуг

 

Погоджуючись з цією публічною офертою, Ви укладаєте з ТОВ «АЛТ Україна ЛТД»  Договір, що визначає права та обов’язки сторін, а також правила, обов’язкові для виконання під час користування Сайтом та Сервісом Сайту Виконавця.

 

Договір вважається укладеним з моменту, коли Користувач приймає його умови. Прийняттям повним і безумовним умов (укладенням Договору/акцептом) вважається факт клику в полі «Згоден» на сайті https://mis.emci.ua під фразою «Я погоджуюсь з публічною офертою». У разі незгоди Користувача із будь-яким із положень цього Договору Користувач має право відмовитись від укладання договору і не отримувати послугу.

 

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ
(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛТ Україна ЛТД», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, публічно пропонує невизначеному колу осіб можливість отримання послуг через мережу Інтернет, для чого публікує даний Договір про наступне:

 

Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛТ Україна ЛТД», та

Користувач: фізична особа з повною цивільною дієздатністю, що діє самостійно або як представник надавача медичних послуг, що звернулась у встановленому цим договором порядку до Виконавця, для отримання послуг, і попередньо зареєструвалась в медичній інформаційній системі «ЕМСІmed+», керуючись ст. 634, 641 Цивільного кодексу України (далі - Користувач), уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

 

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Договір приєднання (публічна оферта) – пропозиція укласти публічний договір між Користувачем і Виконавцем, що визначає їхні взаємні права та обов’язки щодо надання та отримання послуг онлайн-сервісів (далі – Послуги), а також встановлює правила, обов’язкові для виконання під час користування Сайтом та Сервісом.

Акцепт – однозначна, повна й безумовна згода Користувача з усіма положеннями цього Договору на умовах, визначених Публічною офертою, без застережень та винятків. Акцептом вважається факт здійснення Користувачем клику «Згоден» (проставлення відмітки) на сайті https://mis.emci.ua під фразою «Я погоджуюсь з публічною офертою» перед початком отримання послуги та користування Сервісом.

Ідентифікація клієнта – форма користувача сервісу https://mis.emci.ua  заповнюється користувачем особисто. Така ідентифікація є невід’ємною складовою договору приєднання (публічної оферти), що регулює відносини між Виконавцем та Користувачем. Ідентифікація може містити персональні дані Користувача, які він добровільно і свідомо передає Виконавцю з метою отримання відповідних послуг. Виконавець зобов’язується використовувати персональні дані Ідентифікації винятково на умовах цього договору приєднання та не передавати третім особам.

Надавачі медичних послуг – заклади охорони здоров’я усіх форм власності та фізичні особи - підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договір про медичне обслуговування населення з головними розпорядниками бюджетних коштів.

Послуги – послуги онлайн-сервісів, що надаються Виконавцем Користувачеві в межах Договору та полягають в наданні доступу до комплексної автоматизованої інформаційної системи для автоматизації діяльності Надавачів медичних послуг, в якій об'єднані включно (але не обмежуючись) система підтримки прийняття медичних рішень, електронні медичні записи про пацієнтів, дані медичних досліджень в цифровій формі, дані моніторингу стану пацієнта з медичних приладів, засоби спілкування між співробітниками, фінансова та адміністративна інформація. Виконавець, надаючи такі послуги Користувачу, не втручається у суть переданої інформації (зокрема – персональних даних та інформації про стан здоров’я пацієнтів Користувача).

Послуги надаються на оплатній основі.

Сайт – сукупність веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням доменного імені (адреси): https://mis.emci.ua.

Сервіс Сайту – сукупність функціональних можливостей Сайту, що призначені для використання Користувачами, включаючи всі засоби, додатки та контент Сайту.

Служба підтримки – спеціальна Служба Виконавця, яка консультує Користувачів за їх запитами, а також виконує інші функції, передбачені цим Договором (зокрема, надає допомогу Користувачам з технічних питань тощо).

Сторонні треті особи – фізичні або юридичні особи, участь яких не передбачена умовами надання послуг за даним Договором.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов'язується надавати Користувачу послуги онлайн-сервісів, визначені в розділі 1 цього Договору, а Користувач зобов'язується прийняти ці послуги відповідно до умов цього Договору.

2.2. Послуги на Сайті Виконавця надаються за принципом публічної оферти.

2.3. Cплата за надані послуги вирішується через рішення Користувача приєднати такі послуги, які за інформаціє Виконавця є платними. Інформацію про Послуги, які є платними за користування Сайту, Виконавець може отримати та тому ж сайті після реєстрації або у Службі підтримки Виконавця.

2.4. Виконавець не гарантує, що послуги будуть відповідати очікуванням Користувача.

 

3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ НА САЙТІ

3.1.Ідентифікація Користувача на Сайті є добровільною і здійснюється за адресою в мережі Інтернет: https://mis.emci.ua

3.2. Заповнення ідентифікаційної форми передбачає внесення даних до загальної бази Користувачів.

3.3. Для ідентифікації Користувач повинен конкретно та в повному обсязі заповнити всі необхідні поля відповідної заявки (реєстраційної форми).

3.4. При ідентифікації Користувач зобов'язаний надати достовірну та актуальну інформацію. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність і повноту наданої при реєстрації інформації, а також її відповідність законодавству України та непорушення прав третіх осіб.

3.5. Виконавець не приймає на себе зобов’язань щодо перевірки та зміни інформації, яка вноситься Користувачами при ідентифікації.

3.6. Якщо у Користувача виникають підозри, що будь-які з його ідентифікаційних даних,  стали відомі сторонній третій особі, він має право у будь-який час зробити запит до Виконавця (Служби підтримки).

 

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Умовами надання Послуг є:

4.1.1. ознайомлення Користувача з умовами цього Договору та прийняття їх;

4.1.2. обов'язкова ідентифікація;

4.1.3. наявність у Користувача технічної можливості доступу до мережі Інтернет для отримання Послуги онлайн та технічної можливості отримання SMS;

4.1.4. прийняття та оплата Послуг Користувачем у визначеному Виконавцем порядку, в разі якщо такі послуги надаються за плату.

4.4. Обсяг Послуг визначається на розсуд Виконавця.

4.5. Виконавець має право відмовитися від надання Послуг в будь-який момент без пояснення причин такої відмови.  Будь-які відносини між лікарем (або іншим працівником) (зокрема, трудові та/або господарські) та Надавачем медичних послуг врегульовуються самостійно цими сторонами. Якість надання медичного обслуговування забезпечує Надавач медичних послуг. Забезпечення компетенції лікарів та медичних працівників – обов’язок Надавача медичних послуг. Виконавець не несе відповідальності за інформацію надану Надавачем медичних послуг. Надання правдивої та актуально інформації про медичне обслуговування – обов’язок Надавача медичних послуг на підставі умов цього Договору.

4.5. Претензії щодо якості Послуг подаються у порядку, встановленому чинним законодавством, або оформлюються у вигляді Претензії до Виконавця, що укладається в довільній формі. Подача Претензії здійснюється в розділі Сайту «Зворотній зв'язок».

4.5.1. Служба підтримки Виконавця розглядає Претензію в місячний строк з дня одержання Претензії та надає відповідь на вказану електронну адресу за результатами такого розгляду.

4.5.2. Виконавець має право визнати Претензію (повно або частково) або відхилити її.

4.5.3. Виконавець не гарантує виконання (задоволення) всіх вимог Користувача, викладених в Претензії та не несе відповідальність за таке невиконання.

 

5. ОПЛАТА ПОСЛУГ ТА РОЗРАХУНКИ

5.1. Оплата Послуг Користувачем здійснюється відповідно до тарифного плану Виконавця, розміщеного на Сайті Виконавця та/або в спеціальному розділі власного облікового запису.

5.2. Користувач здійснює оплату Послуг Виконавця шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця.

5.3. Виконавець має право на власний розсуд змінювати встановлені тарифи, запроваджувати акції, тощо. Відповідні зміни вступають в силу з моменту розміщення на Сайті Виконавця інформації про них.

5.4. В разі розірвання Договору з ініціативи будь-якої зі Сторін, Користувач повинен повністю оплатити всі отримані та неоплачені на момент розірвання Договору Послуги.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець має право:

6.1.1. вносити зміни та/або доповнення до умов Договору в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень;

6.1.2. закрити або призупинити функціонування Сайту або будь-якої його частини, змінити Сайт повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача, вносити зміни до інформації, розміщеній на Сайті;

6.1.3. проводити профілактичні роботи для підтримки справності та удосконалення Сайту;

6.1.4. змінювати перелік або припиняти надання Послуг;

6.1.5. зберігати та обробляти інформацію, яку Виконавець отримує в процесі надання Послуг, проте не втручатися у саму інформацію;

6.1.6. надсилати електронні повідомлення на електронну пошту Користувача та/або SMS повідомлення, що містять інформацію про Сайт, послуги Виконавця.

6.1.7. Виконавець має право направляти Користувачу попередження, обмежувати або забороняти доступ до Сайту, а також приймати технічні та юридичні заходи для того, щоб Користувач не міг користуватися Сайтом, в разі:

- отримання обов'язкових до виконання рішень уповноважених органів України;

- у випадку виявлення факту порушення Користувачем положень даного Договору та/або вимог чинного законодавства України.

- вчинення Користувачем дій, що спричинили або здатні спричинити нанесення шкоди діловій репутації Виконавця.

6.1.8. Виконавець має право призупинити доступ Користувача до Сайту у випадку виникнення технічних неполадок на Сайті з метою усунення останніх. Виконавець вживає заходів для усунення в найкоротші терміни будь-яких недоліків роботи, але не гарантує відсутності збоїв та помилок.

6.2. Виконавець зобов'язаний:

6.2.1. надавати Послуги в строки та в обсязі, передбаченими Договором;

6.2.2. вживати відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення конфіденційності усієї інформації, що передається Користувачем. Зберігати інформацію про Користувача та отримані ним Послуги як конфіденційну.

6.2.3. не втручатися у персональні дані Користувача та не використовувати надану Користувачем інформацію у будь-яких інших цілях, окрім тих, що передбачені умовами цього договору.

6.2.4. в межах своїх можливостей підтримувати працездатність та доступність сайту для Користувача.

6.2.5. у разі розірвання цього Договору, протягом двох робочих днів видалити усю персональну інформацію Користувачів за їх вимогою.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

7.1. Користувач має право на:

7.1.1. повне і своєчасне отримання замовлених Послуг належної якості;

7.1.2. надання на розгляд Виконавця своїх побажань та/або пропозицій щодо поліпшення роботи Сайту;

7.1.3. одержання інформації про Виконавця в обсязі, визначеному Договором та чинним законодавством України.

 

7.2. Користувач зобов'язується:

7.2.1. дотримуватися умов Договору;

7.2.2. Використовувати доступ до Послуг та інформацію, яку він отримує за результатами отримання Послуг тільки для власних цілей, не пов'язаних з передачею у тимчасове користування доступу до Послуг або публікації вказаної інформації на будь-яких веб-сторінках у мережі Інтернет або поза нею;

7.2.3. не порушувати авторські права Виконавця.

 

7.3. Користувачу забороняється:

7.3.1. вчиняти будь-які дії (у тому числі із використанням програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту;

7.3.2. намагатися отримати доступ до акаунтів або даних інших Користувачів шляхом взлому, підбору пароля або іншим протиправним шляхом;

7.3.3. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни і інші шкідливі програми;

7.3.4. використовувати автоматизовані скрипти, боти (програми) для збору інформації на Сайті і (або) взаємодії з Сайтом та його Сервісами;

7.3.5. здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних третіх осіб.

7.3.6. поширювати інформацію про стан здоров’я фізичної особи, інші медично чутливі дані, незалежно від того, яким чином вона стала відома Користувачу.

7.3.8. поширювати будь-які недостовірні дані, що компрометують Виконавця або наносять шкоду його діловій репутації.

7.3.9. використовувати інформацію отриману з Сайту, Сервісу Сайту або під час отримання Послуг з комерційною метою, у тому числі задля отримання неправомірної вигоди.

 

8. АВТОРСЬКІ ПРАВА

8.1. Всі об'єкти, розміщені на Сайті, програмний код, торгові марки, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, звуки та інші об'єкти і їх добірки, є об'єктами виключних прав Виконавця і інших правовласників, всі права на ці об'єкти захищені. Кожен з вказаних об'єктів не може бути скопійований (відтворений), перероблений, розповсюджений, відображений у фреймі, опублікований, скачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або частково без попереднього дозволу правовласника.

8.2. Ніщо в даному договорі не може бути розглянуте як передача виключних прав або прав на використання на вказані об’єкти інтелектуальної власності.

8.3. Забороняється будь-яке копіювання інформації з Сайту без попередньої домовленості з Виконавцем, крім тієї інформації, що безпосередньо надсилається Користувачу при наданні Послуг.

8.4. Копіювання і розміщення на інших ресурсах будь-якої інформації з Сайту має супроводжуватися посиланням на джерело та не містити образливої інформації або такої, що може ввести в оману третіх осіб.

 

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. При Ідентифікації на Сайті та користуванні Послугами Користувач надає інформацію щодо себе, яку Виконавець вправі використовувати винятково на умовах даного договору. Відповідальність за точність та достовірність представлених даних несе Користувач.

9.2. Розміщуючи на Сайті свої дані, Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також що він добровільно надає їх Виконавцю з метою отримання Послуг. У разі якщо Користувач не згоден з вищевказаними умовами, він не повинен ідентифікуватися.

9.3. Виконавець обробляє персональні дані Користувача. Персональні дані Користувача обробляються безпосередньо в медичній інформаційній системі «ЕМСІmed+».

9.4. Враховуючи, що послуги за цим Договором передбачають можливість оперувати даними пацієнтів, Користувач зобов'язується не розміщувати на Сайті дані інших осіб без їх згоди, а також не використовувати персональні дані інших осіб будь-яким способом, що не відповідає вимогам чинного законодавства, у протиправних або протизаконних цілях, з метою отримання вигоди та/або у будь-яких інших цілях, крім тих, що прямо випливають з умов цього Договору та/або договору між ним і пацієнтом.

9.5. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Користувача інформацію. Виконавець приймає всі розумні технічні та юридичні міри для збереження персональних даних Користувачів, зокрема з усіма співробітниками Виконавця укладені договори про збереження комерційної таємниці та конфіденційної та персональної інформації під час роботи. Виконавець забезпечує захист даних, що оброблюються, як шляхом недопущення їх витоку, незаконного чи несанкціонованого доступу будь-яких третіх осіб до таких даних, так і шляхом їх шифрування та знеособлення (вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу), у випадках, коли таке знеособлення не призводить до неможливості надавати користувачам послуги, визначені цим договором.

9.6. Виконавець та його співробітники не пов’язані лікарською таємницею.

9.7. Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до вимог закону.

9.8. Виконавець має право зберігати архівну копію даних Користувача та без згоди Користувача передати такі дані, державним органам, у тому числі органам дізнання і слідства на підставі судового рішення; в інших передбачених чинним законодавством випадках.

9.9. Сторони усвідомлюють, що в результаті збою в роботі Сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та інших форс-мажорних обставин дані Користувача можуть стати доступними й іншим особам. Користувач розуміє і погоджується з тим, що не буде висувати претензії до Виконавця у зв'язку з цим.

9.10. Користувач з моменту укладання данного договору, надає Виконавцю згоду  на збір та використання своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації роботи медичної інформаційної системи, а також  для забезпечення обробки  персональних даних пацієнтів товариством «АЛТ Україна ЛТД», як розробником системи.

9.11. Згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», Користувач має такі права:

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Виконавець та Користувач несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Будь-які спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами із застосування претензійного порядку. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів та претензійного порядку, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Виконавець не несе відповідальності за якість надання послуг, включаючи (але не обмежуючись) випадки, якщо Користувач надав Виконавцю неправдиву інформацію, яка має істотне значення для надання послуг.

10.4. За жодних обставин Виконавець не несе відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв'язку з використанням Сайту, вмістом Сайту або інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту або викликані наданням неякісних медичних послуг медичними закладами.

10.5. Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або будь-які треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даного Договору.

10.6. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, хакерські або вірусні атаки, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Договір набуває чинності з моменту здійснення Користувачем акцепту.

11.2. Текст даного договору є відкритим і загальнодоступним. Чинна редакція Договору розміщується на Сайті за посиланням https://emcimedplus.com/

11.3. Даний Договір може бути змінений та/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Факт продовження користування Сайтом підтверджує згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

11.4. До даного договору і відносин між Виконавцем та Користувачем застосовується законодавство України. Відносини, що не врегульовані цим Договором регулюються чинним законодавством України.

11.5. Сайт використовується в тестовому режимі.  При цьому, Виконавець не гарантує коректного функціонування програмного забезпечення сайту протягом тестового періоду і не несе відповідальності за будь-які помилки в його роботі. Після закінчення Тестового періоду Виконавець залишає за собою право встановити плату за надання послуг на використання системи, змінити інтерфейс тощо.

11.6. Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання.